بستن

safeland.ir@gmail.com       +98 21 88 81 48 12

تعمیر ویدئو پروژکتور سانیو

 مرکز تعمیر و فروش لامپ انواع ویدئو پروژکتور سانیو

PANASONIC –NEC – SONY – OPTOMA – EPSON – PROXIMA – SHARP – HITACHI – ACER – TOSHIBA

 سرویس و تعمیر تخصصی انواع دستگاه های ویدئو پروژکتور

  جنرال سرویس و رفع ایراد های تخصصی، تشخیص و تعویض قطعه

 لامپ ویدئو پروژکتور، لامپ بلاست، تراشهDMD، چرخه رنگ، ال سی دی، منبع تغذیه، فن، MAIN BOARD

 تعمیر تخصصی برد الکترونیکی انواع ویدئوپروژکتور 

safeland-800

Sanyo PLC-EF60A

Sanyo PLC-700M

Sanyo PLC-750M

Sanyo PDG-DHT8000L

Sanyo PLC-XF42

Sanyo PLC-XF41

Sanyo PLC-XF12NL

Sanyo PLC-XP10N

Sanyo PLC-XP20N

Sanyo PLV-WF20

Sanyo PLC-XF71

Sanyo PLC-XF1000

Sanyo PLC-XF70

Sanyo PLC-8800N

Sanyo PLC-XF12N

Sanyo PLC-EF60

Sanyo PLC-XF47

Sanyo PLC-XF10NL

Sanyo PDG-DHT100L

Sanyo PLC-XF45

Sanyo PLC-9000NL

Sanyo PLC-XF10N

Sanyo PLC-XF10NZL

Sanyo PLC-XF30N

Sanyo PLC-XF30NL

Sanyo PLC-XF46N

Sanyo PLC-9000NA

Sanyo PLC-9000N

Sanyo PLC-XF10NZ

Sanyo PLC-EF12NL

Sanyo PLC-EF12N

Sanyo PLC-EF10NZ

Sanyo PLC-HF10000L

Sanyo PLC-XF40

Sanyo PLC-EF10NA

Sanyo PLC-EF30NL

Sanyo PLC-HF15000L

Sanyo PLC-UF10

Sanyo PLC-EF30N

Sanyo PLC-UF15

Sanyo PLV-HD10

Sanyo PLV-HD100

Sanyo PLV-HD2000

Sanyo PLV-HD150

Sanyo PDG-DHT100WL

Sanyo PLC-XF47A

Sanyo PLC-XM80

Sanyo PLC-ZM5000

Sanyo PLC-XU58

Sanyo PLC-XP55

Sanyo PLC-XP200L

Sanyo PLC-XU35

Sanyo PLC-XU36

Sanyo PLC-XW20

Sanyo PDG-DWT50L

Sanyo PLC-XP46L

Sanyo PLC-XP57L

Sanyo PLC-XP56L

Sanyo PLV-75

Sanyo PLC-5500NA

Sanyo PLC-XP56

Sanyo PLC-XU07N

Sanyo PLC-XU37

Sanyo PLC-XU38

Sanyo PLV-60HT

Sanyo PLV-60K

Sanyo PLC-SP10

Sanyo PLC-WTC500AL

Sanyo PLC-XP18N

Sanyo PLC-XT10A

Sanyo PLC-XU45

Sanyo PLC-XU46

Sanyo PLV-80

Sanyo PLV-80L

Sanyo PDG-DET100L

Sanyo PLV-WF10

Sanyo PLC-SP20N

Sanyo PLC-SU22N

Sanyo PLC-XT15A

Sanyo PLC-XF60A

Sanyo PLC-XP40L

Sanyo PLC-XT10

Sanyo PLC-XF31NL

Sanyo PLC-8810N

Sanyo PLC-SP10N

Sanyo PLC-SU10N

Sanyo PLC-XP40

Sanyo PLC-XT15

Sanyo PLC-XU10N

Sanyo PLC-XF31N

Sanyo PLC-XP46

Sanyo PLC-XP30

Sanyo PLC-XF35NL

Sanyo PLC-XF20

Sanyo PLC-XF35N

Sanyo PLC-5600N

Sanyo PLC-XP07N

Sanyo PLC-XP45L

Sanyo PLC-XU22N

Sanyo PLC-EF31NL

Sanyo PLC-XP45

Sanyo PLC-EF10N

Sanyo PLC-HP7000L

Sanyo PLC-XP17N

Sanyo PLC-XP17N

Sanyo PLC-XM150L

Sanyo PLC-XM100

Sanyo PLC-XM100S

Sanyo PLC-XT21L

Sanyo PLC-XW15

Sanyo PLC-XT20L

Sanyo PLV-1P

Sanyo PLC-SU60

Sanyo PLC-WM5500

Sanyo PLC-WM5500S

Sanyo PLC-XU51

Sanyo PLC-XU55

Sanyo PLC-XT25L

Sanyo PLC-XT21

Sanyo PLC-XT20

Sanyo PLC-XT11

Sanyo PLC-XT25

Sanyo PLC-XL51A

Sanyo PLC-ET30L

Sanyo PLC-XM150

Sanyo PLC-XM150S

Sanyo PLC-400N

Sanyo PLC-SU25

Sanyo PLC-SU30

Sanyo PLC-SU31

Sanyo PLC-SW20

Sanyo PLV-Z4

Sanyo PLC-XTC50L

Sanyo PLC-XP10NA

Sanyo PLC-SU32

Sanyo PLC-SU33

Sanyo PLC-XT35

Sanyo PLC-XT35L

Sanyo PLC-SU07N

Sanyo PLC-SW15

Sanyo PLV-20N

Sanyo PDG-DXT10L

Sanyo PLC-XU30

Sanyo PLC-WTC500L

Sanyo PLC-ZM5000L

Sanyo PLC-ZM5000S

Sanyo PLC-XF60

Sanyo PLC-XP41

Sanyo PLC-XP41L

Sanyo PLC-SU20N

Sanyo PLC-SW10

Sanyo PLC-XU31

Sanyo PLC-XP50L

 poa-lmp137

کانال تلگرام گروه مهندسی سیف لند