بستن

safeland.ir@gmail.com       +98 21 88 81 48 12

تعمیر ویدئو پروژکتور اپسون

 مرکز تعمیر و فروش لامپ انواع ویدئو پروژکتور اپسون

PANASONIC –NEC – SONY – OPTOMA – EPSON – PROXIMA – SHARP – HITACHI – ACER – TOSHIBA

 سرویس و تعمیر تخصصی انواع دستگاه های ویدئو پروژکتور

  جنرال سرویس و رفع ایراد های تخصصی، تشخیص و تعویض قطعه

 لامپ ویدئو پروژکتور، لامپ بلاست، تراشهDMD، چرخه رنگ، ال سی دی، منبع تغذیه، فن، MAIN BOARD

 تعمیر تخصصی برد الکترونیکی انواع ویدئوپروژکتور 

 

 

Epson Home Cinema 5040UB, Pro Cinema 6040UB Home Theater Projector Review
Epson Pro G7905U Large Venue Projector Review
Epson Pro G7905U/NL
Epson Pro G7805/NL
Epson Pro G7500U/NL
Epson Pro G7400U/NL
Epson Pro G7200W/NL
Epson Pro G7100/NL
Epson PowerLite Pro G7000W/NL
Epson Powerlite Pro L1500, L1505 Laser Projector Review
Epson PowerLite W29 Projector Review
Epson PowerLite 955WH Projector Review

Epson Pro Cinema 1985 W Projector Review

Epson Home Cinema 1040 Home Theater Projector Review

Epson PowerLite Home Cinema 1440 Projector Review

Epson EX7240 Pro Portable Projector Review

Millennials and Projectors: The Epson PowerLite Home Cinema 730HD

Epson PowerLite Home Cinema 640
Epson Home Cinema 2040 and 2045 Projectors – A Review
Epson LS10000 vs JVC DLA-RS6710 – Two Awesome HT Projectors
Epson EX3240
Epson PowerLite Home Cinema 740HD
Epson PowerLite Home Cinema 1440
Epson PowerLite Home Cinema 1040
Epson PowerLite Home Cinema 2045
Epson PowerLite Home Cinema 2040
Epson PowerLite Pro Z10005UNL Projector Review

Epson Powerlite 97H Projector Review

Epson Powerlite Pro Cinema G6550WU Commercial and Home Entertainment Projector – Review

Epson PowerLite 4770W
Epson PowerLite Pro G6270WNL
Epson PowerLite Pro G6270W
Epson PowerLite Pro G6070WNL
Epson PowerLite Pro G6070W
Epson PowerLite Pro G6770WUNL
Epson PowerLite Pro G6770WU
Epson Pro-Cinema LS9600e Projector Review

Epson PowerLite X27
Epson PowerLite W29
Epson PowerLite 99H
Epson PowerLite 98H
Epson PowerLite 97H
Epson PowerLite 965H
Epson PowerLite 955WH
Epson PowerLite Pro G6870NL
Epson PowerLite Pro G6870
Epson PowerLite Pro G6970WUNL
Epson PowerLite Pro G6970WU
Epson PowerLite Pro G6570WUNL
Epson PowerLite Pro G6570WU
Epson PowerLite Pro G6470WUNL
Epson PowerLite Pro G6470WU
Epson Brightlink Pro 1430Wi Projector Review

Epson Pro Cinema LS10000 Projector Review: Update
Epson PowerLite 1985WU Projector Review

Epson PowerLite Pro G6170NL
Epson PowerLite Pro G6170
Epson BrightLink 536Wi
Epson PowerLite 535W
Epson PowerLite 525W
Epson PowerLite 530
Epson Home Cinema 5025UB
Epson PowerLite 520
Epson Home Cinema 3500 Home Theater Projector Review

Epson EX7235
Epson EX7230
Epson PowerLite 1985WU
Epson PowerLite 1975W
Epson Pro Cinema LS10000 Laser Home Theater Projector – Review

Epson PowerLite Pro Z9900WNL
Epson Home Cinema 3600e
Epson PowerLite Pro Z9870NL
Epson Home Cinema 3500
Epson PowerLite Pro Z9800WNL
Epson PowerLite Pro Z9750UNL
Epson PowerLite Pro Z11005NL
Epson Home Cinema 3000
Epson PowerLite Pro Z11000WNL
Epson PowerLite 1980WU
Epson BrightLink 595Wi Projector Review

Epson PowerLite Pro Z9870UNL
Epson PowerLite 1263W
Epson PowerLite Pro Z10005UNL
Epson PowerLite Pro Z10000UNL
Epson BrightLink 585Wi Projector Review

Epson PowerLite 585W
Epson PowerLite 575W
Epson PowerLite 580
Epson PowerLite 570
Epson BrightLink 575Wi
Epson VS335W Projector Review

Epson PowerLite 1930
Epson EX5230 Portable Projector Review

Epson PowerLite 99W 3LCD Projector Review

Epson BrightLink 585Wi
Epson Pro Cinema G6900 WU Home Theater Projector

Epson PowerLite 1965 3LCD XGA Projector Review

Epson VS230
Epson VS335W
Epson VS330
Epson Powerlite Pro G6900WU Business Projector Review

Epson Pro Cinema 6030UB Projector Quick Look Review

Epson Home Cinema 2000 Projector Quick Look Review

Epson PowerLite Home Cinema 5030UBe
Epson Pro Cinema 4030 Projector – Review

Epson PowerLite W17
Epson PowerLite 99W
Epson PowerLite 98
Epson PowerLite 955W
Epson PowerLite 97
Epson PowerLite S17
Epson PowerLite 965
Epson Home Cinema 5030 UB Home Theater Projector Review

Epson PowerLite W16SK
Epson BrightLink Pro 1410Wi
Epson Brightlink Pro 1410Wi Interactive Projector Review

Epson PowerLite Home Cinema 725HD
Epson PowerLite Home Cinema 730HD
Epson PowerLite 1262W
Epson PowerLite 1222
Epson EX7220
Epson EX6220
Epson EX5220
Epson EX3220
Epson Home Cinema 2030
Epson Home Cinema 2030 Projector Review

Epson PowerLite Home Cinema 8345
Epson PowerLite 4650 Projector
Review: Epson PowerLite Home Cinema 750HD Projector

Epson PowerLite 4855WU
Epson PowerLite 4750W
Epson PowerLite Pro G6900WU
Epson PowerLite Pro G6800
Epson PowerLite Pro G6550WU
Epson PowerLite Home Cinema 750HD
Epson PowerLite G6900WUNL
Epson PowerLite Pro G6750WUNL
Epson PowerLite Pro G6550WUNL
Epson PowerLite Pro G6450WUNL
Epson PowerLite Pro G6050WNL
Epson PowerLite Pro G6800NL
Epson PowerLite Pro G6750WU
Epson PowerLite Pro G6450WU
Epson PowerLite Pro G6150
Epson PowerLite Pro G6050W
Epson PowerLite Pro G6150NL
Epson Powerlite W16SK Projector Review

Epson BrightLink 436Wi
Epson BrightLink 436Wi Interactive LCD Projector Review

Epson PowerLite 935W
Epson Pro Cinema 6020UB
Epson VS320
Epson VS220
Epson Pro Cinema 6020 UB Home Theater Projector Review

Epson PowerLite W16
Epson PowerLite 1776W
Epson PowerLite 1761W
Epson PowerLite 1771W
Epson PowerLite 1751
Epson PowerLite 1750
Epson PowerLite 1770W
Epson PowerLite 1775W
Epson EX3212
Epson EX3210
Epson BrightLink 450Wi
Epson BrightLink 450WiRM
Epson BrightLink 455Wi
Epson BrightLink 435Wi
Epson BrightLink 430Wi
Epson BrightLink 475Wi
Epson BrightLink 480i
Epson BrightLink 430i
Epson BrightLink 425Wi
Epson PowerLite 1940W
Epson PowerLite 1950
Epson PowerLite 1960
Epson PowerLite 1965
Epson PowerLite 1955
Epson PowerLite 1945W
Epson Home Cinema 3020e
Epson Home Cinema 3020
Epson Home Cinema 5020UBe
Epson Home Cinema 5020UB
Epson EX5230
Epson Home Cinema 5020 UB Home Theater Projector Review

Epson Home Cinema 3020 Home Theater Projector Review

Epson PowerLite Home Cinema 5010
Epson PowerLite Home Cinema 5010e
Epson PowerLite Pro Cinema 6010
Epson PowerLite Home Cinema 3010e
Epson PowerLite Home Cinema 3010
Epson PowerLite Home Cinema 710HD
Epson Home Cinema 710 HD Home Theater Projector Review

Epson PowerLite Home Cinema 500 Silver Edition
Epson PowerLite Home Cinema 707 Gold Edition
Epson BrightLink 475Wi Ultra Short Throw WXGA Projector

Epson PowerLite 485W
Epson BrightLink 480i 3LCD Interactive Projector – A Comparison

Epson PowerLite Pro Z8150NL
Epson PowerLite 435W
Epson PowerLite 435W LCD Projector Review

Epson Pro Z8450WUNL
Epson Pro Z8455WUNL
Epson Powerlite Pro Z8450WU Commercial 3LCD Projector Review
Epson BrightLink 485Wi Interactive LCD Projector Review

Epson PowerLite 450W
Epson Powerlite 1830
Epson Powerlite 1835
Epson PowerLite 1720
Epson PowerLite 1725
Epson PowerLite 1730W
Epson PowerLite 1735W
Epson Powerlite 1716
Epson PowerLite 1261W
Epson PowerLite 1221
Epson PowerLite 1220
Epson PowerLite 1260
Epson EX90
Epson EX100
Epson EX30
Epson EX50
Epson EX70
Epson EX31
Epson EX51
Epson EX71
Epson EX21
Epson EX31B
Epson EX7200
Epson EX3200
Epson EX5200
Epson PowerLite W7
Epson PowerLite S7
Epson PowerLite S9
Epson PowerLite X9
Epson PowerLite X15
Epson BrightLink 485Wi
Epson MegaPlex MG-50
Epson MegaPlex MG-50 LCD Home Entertainment Projector Review

Epson PowerLite 93+
Epson Pro Z8255NL
Epson Pro Z8250NL
Epson Pro Z8350WNL
Epson PowerLite 475W
Epson PowerLite 470
Epson PowerLite 480
Epson PowerLite 430
Epson PowerLite 425W
Epson PowerLite 420
Epson Powerlite 1880
Epson Powerlite 1850W
Epson PowerLite Pro Cinema 9350
Epson PowerLite Pro Cinema 9700UB
Epson PowerLite Pro Cinema 31000
Epson PowerLite Pro Cinema 61000
Epson Pro Cinema 6010 Home Theater Projector Mini Review

Epson ES1000 Portable Tabletop Projection Screen Mini Review
Epson MegaPlex MG-850HD
Epson Home Cinema 5010 Home Theater Projector Review

Epson Megaplex MG-850HD WXGA LCD Home Entertainment Projector Review

Epson Powerlite VS350W WXGA LCD Multimedia Projector Review

Epson Home Cinema 3010 Home Theater Projector Review

Epson Home Cinema 3010e Home Theater Projector Review

Epson EX5210
Epson EX7210
Epson PowerLite X12
Epson PowerLite S11
Epson VS410
Epson VS210
Epson VS310
Epson VS315W
Epson VS350W
Epson PowerLite Pro G5450WUNL
Epson PowerLite Home Cinema 8100
Epson PowerLite Home Cinema 8350
Epson Powerlite Pro G5450WUNL 3LCD Projector Review
Epson PowerLite D6250
Epson PowerLite D6155W
Epson PowerLite D6150
Epson PowerLite 92 3LCD Projector – A Comparison

Epson PowerLite Presenter
Epson Pro Cinema 9350 Projector – A Comparison

Epson Pro Cinema 9700UB Projector – A Comparison

Epson PowerLite 96W
Epson VS200
Epson Powerlite 96W WXGA LCD Multimedia Projector Review
Epson PowerLite Pro G5950NL
Epson PowerLite 95
Epson PowerLite Home Cinema 705HD
Epson PowerLite 85+
Epson MovieMate 85HD
Epson Pro Z8000WUNL
Epson PowerLite Home Cinema 8700UB
Epson PowerLite 915W
Epson PowerLite 826W+
Epson MovieMate 62
Epson MovieMate 85HD – A Review of An All-in-One Home Projector

Epson PowerLite Home Cinema 1080
Epson PowerLite Home Cinema 1080UB
Epson PowerLite 905
Epson PowerLite Pro Cinema 9500UB
Epson PowerLite Pro G5650WNL
Epson PowerLite Pro G5750WUNL
Epson PowerLite Pro G5550
Epson PowerLite 4300
Epson PowerLite 4200W
Epson PowerLite 4100
Epson PowerLite 93
Epson PowerLite 92
Epson
Epson PowerLite 826W
Epson PowerLite 400W
Epson Home Cinema 8700UB Projector Review

Epson Home Cinema 8350 Projector Review

Epson PowerLite Pro Cinema 9100
Epson Ensemble HD Home Cinema 6100
Epson Ensemble HD Home Cinema 6500UB
Epson PowerLite Home Cinema 21000
Epson PowerLite Home Cinema 6500UB
Epson PowerLite Pro Cinema 7500UB
Epson PowerLite Home Cinema 6100
Epson PowerLite Pro Cinema 7100
Epson PowerLite Home Cinema 700
Epson PowerLite Home Cinema 8500UB
Epson PowerLite 1760W
Epson VS400
Epson Pro Z8050WNL
Epson PowerLite 825
Epson PowerLite 85
Epson EMP-X56
Epson MovieMate 55
Epson EH-DM1
Epson EH-DM2
Epson EMP-S52
Epson EMP-260
Epson EMP-280
Epson EB-X62
Epson EB-S62
Epson EB-W6
Epson EB-S6
Epson EB-X6
Epson PowerLite 410W
Epson PowerLite S6
Epson PowerLite W6
Epson PowerLite 78
Epson Ensemble HD1080
Epson Ensemble HD720
Epson PowerLite 822+
Epson Powerlite 1810p
Epson EMP-1825
Epson Powerlite 1825
Epson PowerLite 1705c
Epson PowerLite 1710c
Epson PowerLite 1715c
Epson PowerLite Home Cinema 720
Epson PowerLite Pro Cinema 1080UB
Epson PowerLite S5
Epson PowerLite 1700c
Epson PowerLite 77c
Epson EMP-1810
Epson PowerLite Pro Cinema 1080
Epson PowerLite 85+ XGA LCD Multimedia Projector Review

Epson PowerLite 83C+
Epson PowerLite 825+
Epson BrightLink 450wi Interactive Projector Review

Epson PowerLite 83V+
Epson PowerLite 84+
Epson PowerLite 460
Epson Powerlite 1925W
Epson Powerlite 1915
Epson Pro G5200WNL
Epson Home Cinema 705HD Projector Review

Epson MovieMate 60
Epson MovieMate 72
Epson MovieMate 60 Projector Review

Epson Home Cinema 8500UB and Pro Cinema 9500UB Projector Review

Epson PowerLite Pro Z8000WU NL Dual Lamp Widescreen 3LCD Projector Review
Epson Home Cinema 8100 Projector Review

Epson Powerlite 826W 3LCD Projector Review
Epson PowerLite 84
Epson PowerLite 79
Epson Powerlite S6 3LCD Projector
Epson Powerlite Pro G5200NL Wired Networking 3LCD Projector Review
Epson Powerlite Pro G5150NL Wired Networking 3LCD Projector Review
Epson Powerlite 78 3LCD Projector
Epson Ensemble HD 6500UB 6100 and 720 Home Theater Systems
Epson PowerLite 83H
Epson PowerLite G5000
Epson PowerLite 83+
Epson PowerLite 6110i
Epson EMP-X5
Epson EMP-TW1000
Epson EMP-TW2000
Epson MovieMate 50
Epson PowerLite Pro Cinema 810
Epson EMP-1700
Epson EMP-1705
Epson EMP-1710
Epson EMP-1715
Epson Powerlite 7900p NL
Epson EMP-TW680
Epson EMP-TW700
Epson Powerlite W6 3LCD Projector

Epson Powerlite 1730W Widescreen Micro-Portable 3LCD Projector Review
Epson Powerlite 1725 XGA Micro-Portable 3LCD Projector Review
Epson Powerlite 1720 XGA Micro-Portable 3LCD Projector Review
Epson Pro G5350NL
Epson Home Cinema 700 Projector Review

Epson Powerlite Pro G5350NL Wired Networking 3LCD Projector Review

Epson MovieMate 33s
Epson Pro G5150NL
Epson EMP-1815
Epson Powerlite 1815
Epson Powerlite 1735W Wireless Portable Projector Review

Epson Home Cinema 6100 Projector Review
Epson Home Cinema 6500UB Projector Review

Epson Home 10+
Epson PowerLite Home 20
Epson PowerLite Home Cinema 400
Epson PowerLite Pro Cinema 800
Epson PowerLite Pro Cinema 810 HQV
Epson Home Cinema 6500UB Projector Review
Epson Ensemble HD 1080 Complete, Projector Based Home Theater System Review

Epson PowerLite 822p
Epson PowerLite 83c
Epson MovieMate 30s
Epson PowerLite 6100i
Epson PowerLite 400W Ultra-Short Throw, Widescreen Business Projector Review

Epson Powerlite S4
Epson PowerLite 830p
Epson PowerLite 835p
Epson Home Cinema 1080UB Home Theater Projector Review

Epson Home Cinema 720 Home Theater Projector Review

Epson PowerLite 732c
Epson PowerLite 737c
Epson MovieMate 25
Epson PowerLite Cinema 550
Epson PowerLite 62c
Epson MovieMate 72 All-In-One Home Theater Projector Review: Overview

Epson Powerlite S5 Portable LCD Projector Review

Epson PowerLite 82c
Epson PowerLite 76c
Epson PowerLite 821p
Epson PowerLite 750c
Epson PowerLite 760c
Epson Powerlite 755c
Epson Powerlite 765C
Epson Home Cinema 1080 UB vs. JVC DLA-RS1x
Epson Home Cinema 1080 UB vs. Panasonic PT-AE2000U
Epson Home Cinema 1080 UB vs. Sony VPL-VW40
Epson Powerlite 1815p, 1810p: Overview

Epson PowerLite Cinema 200+
Epson PowerLite 740c
Epson S3
Epson Powerlite 81p
Epson PowerLite 745c
Epson PowerLite 8300i
Epson PowerLite 740c
Epson 745C
Epson Powerlite 61p
Epson PowerLite 9300i
Epson 7850p
Epson EMP-820p
Epson EMP-7800p
Epson EMP-9100i
Epson 8150i
Epson 720c
Epson 7700p
Epson 730c
Epson 8200i
Epson 74c
Epson 7850p
Epson 73c
Epson 735c
Epson 54c
Epson Home Cinema 1080 Home Theater Projector and Pro Cinema 1080 – Overview

Epson Pro Cinema 810 Home Theater Projector

Epson MovieMate 30S All-in-One Home Theater Projector System: Overview

Epson PowerLite 480 Projector Review

Epson PowerLite 470 Projector Review

Epson PowerLite 425W Projector Review

Epson Cinema 400 Home Theater Projector Review

Epson Powerlite S4 Projector Review – Overview

Epson Home 20 Projector Review – Overview
Epson MovieMate 25 Projector Review

Epson Pro Cinema 800 Home Theater Projector

Epson Cinema 550 Home Theater Projector- Overview

Business Projector Review: Lightweight Epson Powerlite 732c and 737c LCD projectors

کانال تلگرام گروه مهندسی سیف لند