بستن

safeland.ir@gmail.com       +98 21 88 81 48 12

تعمیر ویدئو پروژکتور اپتوما

 مرکز تعمیر و فروش لامپ انواع ویدئو پروژکتور اپتوما

PANASONIC –NEC – SONY – OPTOMA – EPSON – PROXIMA – SHARP – HITACHI – ACER – TOSHIBA

 سرویس و تعمیر تخصصی انواع دستگاه های ویدئو پروژکتور

  جنرال سرویس و رفع ایراد های تخصصی، تشخیص و تعویض قطعه

 لامپ ویدئو پروژکتور، لامپ بلاست، تراشهDMD، چرخه رنگ، ال سی دی، منبع تغذیه، فن، MAIN BOARD

 تعمیر تخصصی برد الکترونیکی انواع ویدئوپروژکتور 

The Optoma ML750ST LED Projector Review – Part 1
Millennials and Projectors: Optoma ML750 LED Projector Review: Part 2
Optoma EH320USTi Ultra-Short Throw Projector Review

Optoma EH319USTi
Optoma EH319UST
The Optoma ML750 LED Projector – Review Part 1

Optoma EH490
Optoma EH515
Optoma HD25-LV-WHD
Optoma HD28DSE
Optoma HD37 Home Projector Review

Optoma W415e
Optoma HD91+
Optoma S310e
Optoma HD161X Home Theater Projector Review

Optoma W351
Optoma HD90
Optoma HD151X
Optoma HD141X Projector Review

Optoma X316ST
Optoma DH1009
Optoma HD50
Optoma HD161X
Optoma X316
Optoma X313
Optoma S313
Optoma W313
Optoma W311
Optoma GT1080 Projector
Optoma H181X Projector
Optoma EH200ST
Optoma HD26
Optoma HD141X
Optoma HD91 Home Theater Projector Review

Optoma EH415
Optoma W415
Optoma EzPro 725
Optoma EzPro 732H
Optoma EzPro 751
Optoma W316
Optoma X600 Projector
Optoma X501 Projector
Optoma EH503
Optoma HD91
Optoma GT760 Projector Review

Review: Optoma HD131Xe Projector

Optoma EH501
Optoma X305ST
Optoma DW326e
Optoma ML800
Optoma ML1000P
Optoma HD131Xw
Optoma ML750
Optoma DH1017
Optoma DH1011
Optoma H180X Projector
Optoma W307UST
Optoma EH500 Projector
Optoma W307USTi
Optoma X401 Projector
Optoma W401 Projector
Optoma W501
Optoma ML1000
Optoma EH7700
Optoma EH505
Optoma W505
Optoma GT760 Projector
Optoma ML550 LED Projector Review

Optoma HD25-LV
Optoma HD25-LV Home Theater Projector Review

Optoma HD25e
Optoma ML550
Optoma HD30B
Optoma HD25
Optoma X306ST
Optoma HD30
Optoma EH300
Optoma W304M
Optoma X304M
Optoma W303 Projector
Optoma X303 Projector
Optoma W306ST Refubished Projector
Optoma W306ST Projector
Optoma S303
Optoma TW610STi+
Optoma HD23
Optoma DS325
Optoma TW610STi+ DLP Projector Review

Optoma TW330
Optoma TL30W
Optoma ZX212ST
Optoma ZX210ST
Optoma ZW210ST
Optoma ZW212ST
Optoma PRO160S
Optoma TL50W-GOV
Optoma TL50W
Optoma TW556-3D
Optoma TW635-3D
Optoma TX635-3D
Optoma TW762
Optoma TW695UTi-3D
Optoma TW695UT-3D
Optoma TS551
Optoma TH1020
Optoma EW1610
Optoma EW330e
Optoma EW628
Optoma EW674N
Optoma EW531
Optoma EW536
Optoma EW766
Optoma EW766W
Optoma ES520
Optoma ES522
Optoma DW318
Optoma DS316
Optoma DS322
Optoma DS327
Optoma DS219
Optoma DS216
Optoma HD23 Home Theater Projector Review

Optoma EX631
Optoma EX400
Optoma EW400
Optoma PKA31
Optoma EX762
Optoma EX7155e
Optoma EX665UT
Optoma EX665UTis
Optoma EX525ST
Optoma EX536
Optoma EX540
Optoma EX542
Optoma EX330e
Optoma EW675UTis
Optoma ES551
Optoma DX626
Optoma DX329
Optoma DX327
Optoma DX319p
Optoma DX319
Optoma DW339
Optoma DX339
Optoma DS339
Optoma TW865-NL
Optoma PK320 Pico Projector Review

Optoma PK320
Optoma ML500
Optoma ML300
Optoma ZX210ST Short Throw LED/Laser DLP Projector Review

Optoma TW631-3D
Optoma TX631-3D
Optoma TX779P-3D
Optoma PRO8000
Optoma HD83
Optoma HD21
Optoma ML500 DLP Projector Review

Optoma TW675UST-3D
Optoma TW615-3D
Optoma TW610STi
Optoma TX565UT-3D
Optoma TX542-3D
Optoma TH1060P
Optoma PlayTime PT105
Optoma EX675UT
Optoma EW675UT
Optoma EX605ST
Optoma EX610ST
Optoma EX550
Optoma EX521
Optoma EW610ST
Optoma EW605ST
Optoma ES550
Optoma DX551
Optoma DS551
Optoma DS329
Optoma DS326
Optoma GameTime GT750
Optoma GT750 3D Game Projector Review

Optoma HD8300
Optoma HD8300 Home Theater Projector Review

Optoma HD33
Optoma HD33 Home Theater Projector Review

Optoma HD3300
Optoma TH7500-NL
Optoma GameTime GT720
Optoma EX538
Optoma DX621
Optoma DX623
Optoma ES521
Optoma DX550
Optoma DX211
Optoma GT720 Projector Review

Optoma GT100
Optoma TX7156
Optoma TX610ST
Optoma HD67N
Optoma HD67
Optoma HD6700
Optoma DS550
Optoma DS211
Optoma PRO360W
Optoma TW675UTi-3D
Optoma TW610ST
Optoma PRO260X
Optoma HD20
Optoma TX542
Optoma HD8600
Optoma Pico PK-201
Optoma Pico PK-301
Optoma neo-i
Optoma DV20A
Pico Projector Review – Optoma Neo-i DV20a Projector

Optoma PlayTime PT100
Optoma Pico PK-101
Optoma PKA21
Optoma HD700X
Optoma GameTime GT700
Optoma PK201 LED Pico Projector Review
Optoma GameTime GT360
Optoma TH1060
Optoma TX785
Optoma TX779
Optoma TX762
Optoma TX612
Optoma TW775
Optoma TW536
Optoma PK301 LED Projector Review

Optoma PRO350W
Optoma PRO150S
Optoma PRO250X
Optoma EX615
Optoma EX612
Optoma EX532
Optoma EW1691e
Optoma EP7155i
Optoma EP1691
Optoma EP1080
Optoma HD66
Optoma HD600X
Optoma HD180
Optoma EH1020
Optoma DX617
Optoma DS317
Optoma DS309i
Optoma DX606i
Optoma DX609i
Optoma DS306i
Optoma HD71
Optoma H30
Optoma EX774N
Optoma HD800X
Optoma EP781
Optoma EP752
Optoma EP728i
Optoma HD808
Optoma TX761
Optoma TX763
Optoma TX782W
Optoma TX735
Optoma TX727
Optoma TX728
Optoma TS721
Optoma TS725
Optoma EX530
Optoma HD806-ISF
Optoma HD806
Optoma HD803
Optoma TX7155
Optoma EP763
Optoma EP721
Optoma EP727
Optoma HD81-LV
Optoma EP7155
Optoma MovieTime DV11
Optoma TS526
Optoma TX536
Optoma TW766W
Optoma TX615
Optoma TX765W
Optoma TX542 DLP Multimedia Projector Review

Optoma Pico PK-100
Optoma Pico PK-102
Optoma TW1692
Optoma HD2200
Optoma HD8600 Projector Review

Optoma DX606v
Optoma HD20 Projector Review

Optoma HD200X
Optoma TX783
Optoma TX778W
Optoma EP783s
Optoma HD8000
Optoma HD80
LED Projector Review – Optoma PK101 Pico Projector

Optoma HD8200
Optoma HD8200 Projector Review

Optoma EzPro 735 DLP
Optoma H56
Optoma EzPro 735
Optoma EzPro 753
Optoma TX1080
Optoma TXR774
Optoma EP761
Optoma HD65
Optoma TWR1693
Optoma HD8000-LV
Optoma HD806 Projector Review

Optoma EP773
Optoma EP772
Optoma EP910
Optoma EP706
Optoma HD72
Optoma HD7100
Optoma HD7300
Optoma HD81
Optoma HD70
Optoma HD73
Optoma TX700
Optoma TX780
Optoma TX773
Optoma TX775
Optoma TX800
Optoma TX650
Optoma TX770
Optoma TX771
Optoma TX774
Optoma TS400
Optoma TS350
Optoma EP774
Optoma EP708
Optoma EP707
Optoma EP770
Optoma EP771
Optoma EP7150
Optoma EP1690
Optoma EP 716
Optoma EP719
Optoma MovieTime DV10
Optoma EzPro 747
Optoma HD65 Home Theater Projector Review

Optoma HD71 Home Theater Projector Review

Optoma H31
Optoma HD803 Home Theater Projectors

Optoma H57
Optoma H78DC3
Optoma H27
Optoma H55
Optoma EzPro 739
Optoma EzPro 745
Optoma HD8000 and HD80 Home Theater Projectors

Optoma H76
Optoma EzPro 731
Optoma EzPro 757
Optoma EzPro 756
Optoma EzPro 755
Optoma EzPro 750
Optoma EzPro 737
Optoma HD81-LV Home Theater Projector Review: Overview

Optoma EzPro 758
Optoma EzPro 759
Optoma H77
Optoma H79
Optoma EP749
Optoma HD73 Darkchip 3DLP Home Theater Projector

Optoma ML300 Projector Review

Optoma HD81 Home Theater Projector – Overview

Optoma HD70 Home Theater Projector Review
Optoma EP1690 Widescreen Projector Review

Optoma TX700 Digital Projector Review

Optoma HD7100 Projector Review

Optoma HD72 Projector Review

Optoma MovieTime DV10

Optoma H78DC3 Projector – Overview
Optoma H27 – Overview

Home Theater – Capsule (short) Review: Optoma H57 Projector

 

کانال تلگرام گروه مهندسی سیف لند