بستن

safeland.ir@gmail.com       +98 21 88 81 48 12

Tag Archive for: تعمير ويدئو پروژکتورديتا

توسط

تعمیر ویدئو پروژکتور تری ام 3M – تعمیر پروژکتور تری ام 3M

تعمیر ویدئو پروژکتور تری ام 3M – تعمیر پروژکتور تری ام 3M

مرکز تعمیر و فروش لامپ انواع ویدئو پروژکتور  تری ام 3M

PANASONIC –NEC – SONY – OPTOMA – EPSON – PROXIMA – SHARP – HITACHI – ACER – TOSHIBA

 سرویس و تعمیر تخصصی انواع دستگاه های ویدئو پروژکتور

  جنرال سرویس و رفع ایراد های تخصصی، تشخیص و تعویض قطعه

 لامپ ویدئو پروژکتور، لامپ بلاست، تراشهDMD، چرخه رنگ، ال سی دی، منبع تغذیه، فن، MAIN BOARD

 تعمیر تخصصی برد الکترونیکی انواع ویدئوپروژکتور 

3M MPro150
3M MPro110
3M X95i
LED Projector Review – 3M MPro150 Pico Projector

3M X46
3M X36
3M X30
3M DX70i
3M X95
3M X76
3M SCP712
3M SCP712.M1
3M SCP715
3M X90
3M DX70DS
3M X64w
3M X66
3M DX70
3M X64
3M MP160
3M MP180
3M MPro120
3M SCP740
3M SCP717
3M SCP716
3M X90w
LED Projector Review – 3M MPro110 Pico Projector

3M S15i
3M X15i
3M X55i
3M S55i
3M X80L
3M X80S
3M X62
3M S55i
3M X55i
3M X15i
3M PX5
3M X75
3M X80
3M MP7640i
3M MP7650
3M MP7740i
3M MP7750
3M MP8749
3M MP8765
3M S15
3M X15
3M X68
3M X20

توسط

تعمیر ویدئو پروژکتور اپتوما – تعمیر پروژکتور اپتوما

تعمیر ویدئو پروژکتور اپتوما – تعمیر پروژکتور اپتوما

مرکز تعمیر و فروش لامپ انواع ویدئو پروژکتور اپتوما

PANASONIC –NEC – SONY – OPTOMA – EPSON – PROXIMA – SHARP – HITACHI – ACER – TOSHIBA

 سرویس و تعمیر تخصصی انواع دستگاه های ویدئو پروژکتور

  جنرال سرویس و رفع ایراد های تخصصی، تشخیص و تعویض قطعه

 لامپ ویدئو پروژکتور، لامپ بلاست، تراشهDMD، چرخه رنگ، ال سی دی، منبع تغذیه، فن، MAIN BOARD

 تعمیر تخصصی برد الکترونیکی انواع ویدئوپروژکتور 

The Optoma ML750ST LED Projector Review – Part 1
Millennials and Projectors: Optoma ML750 LED Projector Review: Part 2
Optoma EH320USTi Ultra-Short Throw Projector Review

Optoma EH319USTi
Optoma EH319UST
The Optoma ML750 LED Projector – Review Part 1

Optoma EH490
Optoma EH515
Optoma HD25-LV-WHD
Optoma HD28DSE
Optoma HD37 Home Projector Review

Optoma W415e
Optoma HD91+
Optoma S310e
Optoma HD161X Home Theater Projector Review

Optoma W351
Optoma HD90
Optoma HD151X
Optoma HD141X Projector Review

Optoma X316ST
Optoma DH1009
Optoma HD50
Optoma HD161X
Optoma X316
Optoma X313
Optoma S313
Optoma W313
Optoma W311
Optoma GT1080 Projector
Optoma H181X Projector
Optoma EH200ST
Optoma HD26
Optoma HD141X
Optoma HD91 Home Theater Projector Review

Optoma EH415
Optoma W415
Optoma EzPro 725
Optoma EzPro 732H
Optoma EzPro 751
Optoma W316
Optoma X600 Projector
Optoma X501 Projector
Optoma EH503
Optoma HD91
Optoma GT760 Projector Review

Review: Optoma HD131Xe Projector

Optoma EH501
Optoma X305ST
Optoma DW326e
Optoma ML800
Optoma ML1000P
Optoma HD131Xw
Optoma ML750
Optoma DH1017
Optoma DH1011
Optoma H180X Projector
Optoma W307UST
Optoma EH500 Projector
Optoma W307USTi
Optoma X401 Projector
Optoma W401 Projector
Optoma W501
Optoma ML1000
Optoma EH7700
Optoma EH505
Optoma W505
Optoma GT760 Projector
Optoma ML550 LED Projector Review

Optoma HD25-LV
Optoma HD25-LV Home Theater Projector Review

Optoma HD25e
Optoma ML550
Optoma HD30B
Optoma HD25
Optoma X306ST
Optoma HD30
Optoma EH300
Optoma W304M
Optoma X304M
Optoma W303 Projector
Optoma X303 Projector
Optoma W306ST Refubished Projector
Optoma W306ST Projector
Optoma S303
Optoma TW610STi+
Optoma HD23
Optoma DS325
Optoma TW610STi+ DLP Projector Review

Optoma TW330
Optoma TL30W
Optoma ZX212ST
Optoma ZX210ST
Optoma ZW210ST
Optoma ZW212ST
Optoma PRO160S
Optoma TL50W-GOV
Optoma TL50W
Optoma TW556-3D
Optoma TW635-3D
Optoma TX635-3D
Optoma TW762
Optoma TW695UTi-3D
Optoma TW695UT-3D
Optoma TS551
Optoma TH1020
Optoma EW1610
Optoma EW330e
Optoma EW628
Optoma EW674N
Optoma EW531
Optoma EW536
Optoma EW766
Optoma EW766W
Optoma ES520
Optoma ES522
Optoma DW318
Optoma DS316
Optoma DS322
Optoma DS327
Optoma DS219
Optoma DS216
Optoma HD23 Home Theater Projector Review

Optoma EX631
Optoma EX400
Optoma EW400
Optoma PKA31
Optoma EX762
Optoma EX7155e
Optoma EX665UT
Optoma EX665UTis
Optoma EX525ST
Optoma EX536
Optoma EX540
Optoma EX542
Optoma EX330e
Optoma EW675UTis
Optoma ES551
Optoma DX626
Optoma DX329
Optoma DX327
Optoma DX319p
Optoma DX319
Optoma DW339
Optoma DX339
Optoma DS339
Optoma TW865-NL
Optoma PK320 Pico Projector Review

Optoma PK320
Optoma ML500
Optoma ML300
Optoma ZX210ST Short Throw LED/Laser DLP Projector Review

Optoma TW631-3D
Optoma TX631-3D
Optoma TX779P-3D
Optoma PRO8000
Optoma HD83
Optoma HD21
Optoma ML500 DLP Projector Review

Optoma TW675UST-3D
Optoma TW615-3D
Optoma TW610STi
Optoma TX565UT-3D
Optoma TX542-3D
Optoma TH1060P
Optoma PlayTime PT105
Optoma EX675UT
Optoma EW675UT
Optoma EX605ST
Optoma EX610ST
Optoma EX550
Optoma EX521
Optoma EW610ST
Optoma EW605ST
Optoma ES550
Optoma DX551
Optoma DS551
Optoma DS329
Optoma DS326
Optoma GameTime GT750
Optoma GT750 3D Game Projector Review

Optoma HD8300
Optoma HD8300 Home Theater Projector Review

Optoma HD33
Optoma HD33 Home Theater Projector Review

Optoma HD3300
Optoma TH7500-NL
Optoma GameTime GT720
Optoma EX538
Optoma DX621
Optoma DX623
Optoma ES521
Optoma DX550
Optoma DX211
Optoma GT720 Projector Review

Optoma GT100
Optoma TX7156
Optoma TX610ST
Optoma HD67N
Optoma HD67
Optoma HD6700
Optoma DS550
Optoma DS211
Optoma PRO360W
Optoma TW675UTi-3D
Optoma TW610ST
Optoma PRO260X
Optoma HD20
Optoma TX542
Optoma HD8600
Optoma Pico PK-201
Optoma Pico PK-301
Optoma neo-i
Optoma DV20A
Pico Projector Review – Optoma Neo-i DV20a Projector

Optoma PlayTime PT100
Optoma Pico PK-101
Optoma PKA21
Optoma HD700X
Optoma GameTime GT700
Optoma PK201 LED Pico Projector Review
Optoma GameTime GT360
Optoma TH1060
Optoma TX785
Optoma TX779
Optoma TX762
Optoma TX612
Optoma TW775
Optoma TW536
Optoma PK301 LED Projector Review

Optoma PRO350W
Optoma PRO150S
Optoma PRO250X
Optoma EX615
Optoma EX612
Optoma EX532
Optoma EW1691e
Optoma EP7155i
Optoma EP1691
Optoma EP1080
Optoma HD66
Optoma HD600X
Optoma HD180
Optoma EH1020
Optoma DX617
Optoma DS317
Optoma DS309i
Optoma DX606i
Optoma DX609i
Optoma DS306i
Optoma HD71
Optoma H30
Optoma EX774N
Optoma HD800X
Optoma EP781
Optoma EP752
Optoma EP728i
Optoma HD808
Optoma TX761
Optoma TX763
Optoma TX782W
Optoma TX735
Optoma TX727
Optoma TX728
Optoma TS721
Optoma TS725
Optoma EX530
Optoma HD806-ISF
Optoma HD806
Optoma HD803
Optoma TX7155
Optoma EP763
Optoma EP721
Optoma EP727
Optoma HD81-LV
Optoma EP7155
Optoma MovieTime DV11
Optoma TS526
Optoma TX536
Optoma TW766W
Optoma TX615
Optoma TX765W
Optoma TX542 DLP Multimedia Projector Review

Optoma Pico PK-100
Optoma Pico PK-102
Optoma TW1692
Optoma HD2200
Optoma HD8600 Projector Review

Optoma DX606v
Optoma HD20 Projector Review

Optoma HD200X
Optoma TX783
Optoma TX778W
Optoma EP783s
Optoma HD8000
Optoma HD80
LED Projector Review – Optoma PK101 Pico Projector

Optoma HD8200
Optoma HD8200 Projector Review

Optoma EzPro 735 DLP
Optoma H56
Optoma EzPro 735
Optoma EzPro 753
Optoma TX1080
Optoma TXR774
Optoma EP761
Optoma HD65
Optoma TWR1693
Optoma HD8000-LV
Optoma HD806 Projector Review

Optoma EP773
Optoma EP772
Optoma EP910
Optoma EP706
Optoma HD72
Optoma HD7100
Optoma HD7300
Optoma HD81
Optoma HD70
Optoma HD73
Optoma TX700
Optoma TX780
Optoma TX773
Optoma TX775
Optoma TX800
Optoma TX650
Optoma TX770
Optoma TX771
Optoma TX774
Optoma TS400
Optoma TS350
Optoma EP774
Optoma EP708
Optoma EP707
Optoma EP770
Optoma EP771
Optoma EP7150
Optoma EP1690
Optoma EP 716
Optoma EP719
Optoma MovieTime DV10
Optoma EzPro 747
Optoma HD65 Home Theater Projector Review

Optoma HD71 Home Theater Projector Review

Optoma H31
Optoma HD803 Home Theater Projectors

Optoma H57
Optoma H78DC3
Optoma H27
Optoma H55
Optoma EzPro 739
Optoma EzPro 745
Optoma HD8000 and HD80 Home Theater Projectors

Optoma H76
Optoma EzPro 731
Optoma EzPro 757
Optoma EzPro 756
Optoma EzPro 755
Optoma EzPro 750
Optoma EzPro 737
Optoma HD81-LV Home Theater Projector Review: Overview

Optoma EzPro 758
Optoma EzPro 759
Optoma H77
Optoma H79
Optoma EP749
Optoma HD73 Darkchip 3DLP Home Theater Projector

Optoma ML300 Projector Review

Optoma HD81 Home Theater Projector – Overview

Optoma HD70 Home Theater Projector Review
Optoma EP1690 Widescreen Projector Review

Optoma TX700 Digital Projector Review

Optoma HD7100 Projector Review

Optoma HD72 Projector Review

Optoma MovieTime DV10

Optoma H78DC3 Projector – Overview
Optoma H27 – Overview

Home Theater – Capsule (short) Review: Optoma H57 Projector

توسط

تعمیر ویدئو پروژکتور شارپ- تعمیر پروژکتور شارپ

تعمیر ویدئو پروژکتور شارپ- تعمیر پروژکتور شارپ

مرکز تعمیر و فروش لامپ انواع ویدئو پروژکتور شارپ

PANASONIC –NEC – SONY – OPTOMA – EPSON – PROXIMA – SHARP – HITACHI – ACER – TOSHIBA

 سرویس و تعمیر تخصصی انواع دستگاه های ویدئو پروژکتور

  جنرال سرویس و رفع ایراد های تخصصی، تشخیص و تعویض قطعه

 لامپ ویدئو پروژکتور، لامپ بلاست، تراشهDMD، چرخه رنگ، ال سی دی، منبع تغذیه، فن، MAIN BOARD

 تعمیر تخصصی برد الکترونیکی انواع ویدئوپروژکتور 

 

Sharp XV-Z10000U
Sharp XV-Z2000
Sharp DT-400
Sharp XG-C68X
Sharp XG-MB50X
Sharp XG-MB55X
Sharp Notevision XG-MB70X
Sharp XV-Z30000
Sharp XV-Z30000 Home Theater Projector Review

Sharp XG-SV200X
Sharp XG-SV100W
Sharp XG-PH80XN
Sharp XG-PH80WN
Sharp PG-LX2000
Sharp PG-LS2000
Sharp PG-D3050W
Sharp PG-D2510X
Sharp PG-D50X3D DLP Projector – A Comparison

Sharp PG-D40W3D
Sharp PG-D40W3D DLP Projector – A Comparison

Sharp PG-D45X3D
Sharp PG-D45X3D 3D Projector Review
Sharp PG-D3510X
Sharp XV-Z17000
Sharp XV-Z17000 Projector Review
Sharp XR-55X
Sharp XR-50S
Sharp PG-D50X3D
Sharp PG-D4010X
Sharp PG-D3550W
Sharp PG-D2870W
Sharp PG-D2500X
Sharp XV-Z3000
Sharp XV-Z3100
Sharp DT-500
Sharp DT-100
Sharp DT-510
Sharp XV-Z20000
Sharp XV-Z12000 Mark II
Sharp XV-Z18000
Sharp PG-D3510X DLP Data Projector Review

Sharp PG-F325W
Sharp PG-D2710X
Sharp PG-D3010X
Sharp XG-P560W-N
Sharp XG-P560W
Sharp XG-P560W 3-chip DLP Projector Review
Sharp XV-Z15000
Sharp XV-Z15000 – Physical Tour 3
Sharp XV-Z15000 Projector Review

Sharp XG-C455W
Sharp PG-D3750W
Sharp PG-F267X
Sharp PG-F255W
Sharp XR-32S
Sharp XR-32X
Sharp XR-30S
Sharp XR-40X
Sharp XR-30X
Sharp PG-F310X
Sharp PG-F261X
Sharp PG-F200X
Sharp PG-F211X
Sharp PG-MB66X
Sharp Notevision PG-MB60X
Sharp XV-Z12000U
Sharp PG-F315X
Sharp PG-F320W
Sharp XG-C435X
Sharp XG-C465X
Sharp XG-PH70X-N
Sharp PG-F212X
Sharp PG-F312X
Sharp PG-F262X
Sharp XG-P610X
Sharp XG-P610X-N
Sharp PG-C355W
Sharp PG-F317X
Sharp XG-PH50X
Sharp XG-PH50X-NL
Sharp XG-C330X
Sharp XG-C430X
Sharp XG-MB67XL
Sharp XG-PH70X
Sharp XG-C335X
Sharp XG-C58X
Sharp XR-20X
Sharp XR-20S
Sharp XR-10SL
Sharp XR-10XL
Sharp XG-MB67X
Sharp XG-MB65X
Sharp XG-MB50XL
Sharp PG-MB56X
Sharp XR-10X
Sharp XR-10S
Sharp XV-Z20000 Home Theater Projector Review: 1080p DLP Projector – Overview

Sharp XV-Z3000U DLP Home Theater Projector Review

توسط

تعمیر ویدئو پروژکتور ویویتک – تعمیر پروژکتور ویویتک

تعمیر ویدئو پروژکتور ویویتک – تعمیر پروژکتور ویویتک

مرکز تعمیر و فروش لامپ انواع ویدئو پروژکتور ویویتک

PANASONIC –NEC – SONY – OPTOMA – EPSON – PROXIMA – SHARP – HITACHI – ACER – TOSHIBA

 سرویس و تعمیر تخصصی انواع دستگاه های ویدئو پروژکتور

  جنرال سرویس و رفع ایراد های تخصصی، تشخیص و تعویض قطعه

 لامپ ویدئو پروژکتور، لامپ بلاست، تراشهDMD، چرخه رنگ، ال سی دی، منبع تغذیه، فن، MAIN BOARD

 تعمیر تخصصی برد الکترونیکی انواع ویدئوپروژکتور 

 

Vivitek Qumi Q3 Plus
Vivitek DH3331
Vivitek H9090 Home Theater Projector Review

Vivitek Qumi Q7 Plus White
Vivitek Qumi Q7 Plus Black
Vivitek Qumi Q7 LED Projector – Review

Vivitek D751ST
Vivitek D557WH Projector
Vivitek D554 Projector
Vivitek D555 Projector
Vivitek D912HD
Vivitek D910HD
Vivitek Qumi Q5 Blue
Vivitek D5010 Projector
Vivitek Qumi Q7 Black
Vivitek DH913
Vivitek D519 Projector
Vivitek H1080FD
Vivitek D966HD
Vivitek D963HD
Vivitek H1086-3D
Vivitek H1082
Vivitek Qumi Q2
Vivitek D536-3D
Vivitek D538W-3D
Vivitek QUMI Q2 LED DLP Pocket Projector Review

Vivitek H9080FD
Vivitek H5080
Vivitek D512-3D
Vivitek D950HD
Vivitek D951HD
Vivitek D952HD
Vivitek H1080FD Projector Review

Vivitek D6510
Vivitek D6010
Vivitek D795WT
Vivitek D530
Vivitek D535
Vivitek D537W
Vivitek D5510
Vivitek D5000
Vivitek D509
Vivitek D510
Vivitek D511
Vivitek D513W
Vivitek D508
Vivitek H1081
Vivitek D950HD
Vivitek H5080 Projector Review

Vivitek D820MS
Vivitek D330WX
Vivitek D330MX
Vivitek H5082
Vivitek D935
Vivitek D927TW
Vivitek D6500
Vivitek D832MX
Vivitek D5500
Vivitek D326WX
Vivitek D326MX
Vivitek D735MX
Vivitek D3355
Vivitek D735VX
Vivitek D732MX
Vivitek D837
Vivitek D835
Vivitek H1085FD
Vivitek H1082FD
Vivitek D520ST
Vivitek D525ST
Vivitek D825EX
Vivitek D825ES
Vivitek D945VX
Vivitek D940VX
Vivitek D935VX
Vivitek D930TX
Vivitek D925TX
Vivitek D825MX
Vivitek D825MS
Vivitek H6080FD
Vivitek D740MX
Vivitek D725MX
Vivitek D625EXA
Vivitek D625IS
Vivitek D628PX
Vivitek D632MX
Vivitek D625MS
Vivitek D625MX
Vivitek D630MX
Vivitek H9080FD Projector Review

Vivitek D418VS

توسط

تعمیر ویدئو پروژکتور ای اس کا پروکسیما- تعمیر پروژکتور ای اس کا پروکسیما

تعمیر ویدئو پروژکتور ای اس کا پروکسیما- تعمیر پروژکتور ای اس کا پروکسیما

مرکز تعمیر و فروش لامپ انواع ویدئو پروژکتور ای اس کا پروکسیما

PANASONIC –NEC – SONY – OPTOMA – EPSON – PROXIMA – SHARP – HITACHI – ACER – TOSHIBA

 سرویس و تعمیر تخصصی انواع دستگاه های ویدئو پروژکتور

  جنرال سرویس و رفع ایراد های تخصصی، تشخیص و تعویض قطعه

 لامپ ویدئو پروژکتور، لامپ بلاست، تراشهDMD، چرخه رنگ، ال سی دی، منبع تغذیه، فن، MAIN BOARD

 تعمیر تخصصی برد الکترونیکی انواع ویدئوپروژکتور 

 

ASK Proxima E3715W
Ask Proxima C3327W-A LCD Projector Review

Ask Proxima E1655U LCD Projector Review

ASK Proxima C185
ASK Proxima C445
ASK Proxima M2+
ASK Proxima C410
ASK Proxima C170
ASK Proxima C160
ASK Proxima C440
ASK Proxima C420
ASK Proxima C110
ASK Proxima C180
ASK Proxima DP1200x
ASK Proxima DP1000x
ASK Proxima DP8200x
ASK Proxima DP8000
ASK Proxima DP6500x
ASK Proxima DP6155
ASK Proxima DP2000s
ASK Proxima DP2000x
ASK Proxima DP1000X
ASK Proxima C3307-A
ASK Proxima C3305-A
ASK Proxima C3257-A
ASK Proxima C3255-A
ASK Proxima US1315W-A
ASK Proxima E3815-A
ASK Proxima US1275W-A
ASK Proxima US1275-A
ASK Proxima S3307W-A
ASK Proxima S3307-A
ASK Proxima S3277-A
ASK Proxima E3715W-A
ASK Proxima E3855-A
ASK Proxima E2465-A
ASK Proxima E2425W-A
ASK Proxima E1655U-A
ASK Proxima E1655W-A
ASK Proxima E1655U
ASK Proxima A1300
ASK Proxima A1200EP
ASK Proxima A1200
ASK Proxima A1100
ASK Proxima M8
ASK Proxima M9
ASK Proxima M1
ASK Proxima C450
ASK Proxima C175
ASK Proxima C450
ASK Proxima M6
ASK Proxima C350
ASK Proxima C315
ASK Proxima C310
ASK Proxima C250W
ASK Proxima C250
ASK Proxima C180
ASK Proxima C130
ASK Proxima C460
ASK Proxima DP2000s
ASK Proxima DP2000x
ASK Proxima DP6155
ASK Proxima DP6870
ASK Proxima DP8400x
ASK Proxima DP8500x

توسط

تعمیر ویدئو پروژکتور هیتاچی- تعمیر پروژکتور هیتاچی

تعمیر ویدئو پروژکتور هیتاچی- تعمیر پروژکتور هیتاچی 

مرکز تعمیر و فروش لامپ انواع ویدئو پروژکتور هیتاچی

PANASONIC –NEC – SONY – OPTOMA – EPSON – PROXIMA – SHARP – HITACHI – ACER – TOSHIBA

 سرویس و تعمیر تخصصی انواع دستگاه های ویدئو پروژکتور

  جنرال سرویس و رفع ایراد های تخصصی، تشخیص و تعویض قطعه

 لامپ ویدئو پروژکتور، لامپ بلاست، تراشهDMD، چرخه رنگ، ال سی دی، منبع تغذیه، فن، MAIN BOARD

 تعمیر تخصصی برد الکترونیکی انواع ویدئوپروژکتور 

 

Hitachi CP-DX351
Hitachi CP-DX301
Hitachi CP-WX4041WN
Hitachi CP-X4041WN
Hitachi CP-EX251N
Hitachi CP-EW301N Projector
Hitachi CP-AX3505 Projector
Hitachi CP-AW3005 Projector
Hitachi CP-AW2505 Projector
Hitachi CP-WX3541WN
Hitachi CP-WX3041WN
Hitachi CP-BX301N Projector
Hitachi CP-BW301N Projector
Hitachi CP-TW2503 Projector Review
Hitachi CP-WU13K
Hitachi CP-WU9411
Hitachi CP-AX3503 Projector
Hitachi CP-AX2503 Projector
Hitachi CP-AW3003 Projector
Hitachi CP-AW2503 Projector
Hitachi PJ-TX200
Hitachi ED-S3350
Hitachi ED-X3400
Hitachi ED-X3450
Hitachi EDPJ32
Hitachi Illumina PJ-LC7
Hitachi CPX-345
Hitachi CP-X255
Hitachi CP-X440
Hitachi CP-X443
Hitachi CP-S335
Hitachi CP-X1200
Hitachi CP-EW300N Projector
Hitachi CP-WX9210
Hitachi CP-X9110
Hitachi CP-WX9211
Hitachi CP-EX250N
Hitachi CP-WX8255A Projector
Hitachi CP-EW300 Projector
Hitachi CP-WU9410
Hitachi CP-D32WN
Hitachi CP-X3021WN
Hitachi CP-X2521WN
Hitachi CP-WX8255
Hitachi CP-WX8240
Hitachi CP-D31N
Hitachi CP-A301N
Hitachi CP-A220N
Hitachi CP-A352WN Projector
Hitachi CP-X5022WN Projector
Hitachi CP-X4022WN Projector
Hitachi CP-WX4022WN Projector
Hitachi CP-WX3030WN
Hitachi CP-WU8460
Hitachi CP-X8170 Projector
Hitachi CP-WX8265 Projector
Hitachi CP-AW312WN Projector
Hitachi CP-X3030WN Projector
Hitachi CP-X2530WN
Hitachi CP-DX300 Projector
Hitachi CP-DX250 Projector
Hitachi CP-WX8240A
Hitachi CP-AW252WN
Hitachi CP-A221N
Hitachi CP-SX8350
Hitachi CP-AW2519N
Hitachi CP-WU8450
Hitachi CP-WU8440 Projector
Hitachi CP-WX3014WN
Hitachi CP-X3015WN
Hitachi CP-X2514WN
Hitachi CP-X2515WN
Hitachi CP-X2015WN
Hitachi CP-X3014WN
Hitachi CP-X4014WN
Hitachi CP-A222WN
Hitachi CP-AW250N
Hitachi iPJ-AW250N
Hitachi iPJ-AW250NM
Hitachi CP-WX2515WN
Hitachi iPJ-AW250N Interactive LCD Projector Review
Hitachi CP-X4015WN
Hitachi CP-X2510EZ
Hitachi CP-X2510Z
Hitachi CP-X2510EN
Hitachi CP-X3511
Hitachi CP-X3011
Hitachi CP-X4011N
Hitachi CP-WX3011N
Hitachi CP-X10000
Hitachi CP-RX78
Hitachi CP-RX82
Hitachi CP-D20
Hitachi CP-A200
Hitachi CP-X8160
Hitachi CP-X8150
Hitachi CPX9
Hitachi CP-X2511N
Hitachi CP-X2511
Hitachi CP-X2020
Hitachi CP-AW250N Ultra Short Throw LCD Multimedia Projector Review
Hitachi CP-X5021N
Hitachi CP-D10
Hitachi CP-WX625
Hitachi CP-S420
Hitachi CP-X4021N
Hitachi CPWX8
Hitachi CPX8
Hitachi CPX4
Hitachi CP-X505
Hitachi CP-X417
Hitachi CP-X4020
Hitachi CP-X401
Hitachi CP-X306
Hitachi CP-X3010N
Hitachi CP-X301
Hitachi CP-X253
Hitachi CP-X206
Hitachi CP-X201
Hitachi CP-WX410
Hitachi CP-SX1350
Hitachi CP-RX79
Hitachi CP-WUX645N
Hitachi CP-WX11000
Hitachi CP-WX4021N
Hitachi CP-X2011N
Hitachi CP-X2011
Hitachi CP-X2510
Hitachi CP-X2510N
Hitachi CP-X5021N LCD Multimedia Projector Review
Hitachi CP-DW10N
Hitachi CP-X3011N
Hitachi CP-X467
Hitachi CP-D10 Ultra Short Throw LCD Projector Review
Hitachi CP-A100
Hitachi ED-A110
Hitachi CP-X809
Hitachi CP-RX80
Hitachi CP-SX635
Hitachi CP-X2010N
Hitachi CP-X2010
Hitachi CP-X3010
Hitachi CP-A52
Hitachi CP-SX12000
Hitachi CP-X807
Hitachi CP-X305
Hitachi CPX2
Hitachi CP-A100 Ultra Short Throw Projector Review
Hitachi CPX5
Hitachi CP-X308
Hitachi CP-X450
Hitachi CPX3
Hitachi CP-X615
Hitachi CP-X300
Hitachi CP-X205
Hitachi CP-X200
Hitachi CP-X400
Hitachi CP-RS57
Hitachi PJ-TX300 Cine Master
Hitachi CP-X605
Hitachi CP-X268A
Hitachi CP-X260
Hitachi CP-X256
Hitachi CP-X265
Hitachi CP-X608
Hitachi CP-X268
Hitachi CP-X251
Hitachi CP-X445W
Hitachi CP-X1250
Hitachi PJ-TX100
Hitachi HDPJ52
Hitachi CP-X444
Hitachi CP-X1230
Hitachi CP-RX60
Hitachi CP-S240
Hitachi CP-S245
Hitachi CP-X250
Hitachi ED-X8250
Hitachi CPX1
Hitachi CP-RS56+
Hitachi CP-RX61+
Hitachi CP-RS55
Hitachi CP-S235
Hitachi CP-X4014WN Projector Review
Hitachi CP-X3014WN Projector Review
Hitachi CP-X2015WN Projector Review
Hitachi CP-WX3014WN Projector Review
Hitachi RS-55 – Overview
Hitachi CP-X445 – Overview

توسط

تعمیر ویدئو پروژکتور دل DELL- تعمیر پروژکتور دل DELL

تعمیر ویدئو پروژکتور دل DELL- تعمیر پروژکتور دل DELL

مرکز تعمیر و فروش لامپ انواع ویدئو پروژکتور دل

PANASONIC –NEC – SONY – OPTOMA – EPSON – PROXIMA – SHARP – HITACHI – ACER – TOSHIBA

 سرویس و تعمیر تخصصی انواع دستگاه های ویدئو پروژکتور

  جنرال سرویس و رفع ایراد های تخصصی، تشخیص و تعویض قطعه

 لامپ ویدئو پروژکتور، لامپ بلاست، تراشهDMD، چرخه رنگ، ال سی دی، منبع تغذیه، فن، MAIN BOARD

 تعمیر تخصصی برد الکترونیکی انواع ویدئوپروژکتور 

Dell 2300MP
Dell 1100MP
Dell 7700FullHD
Dell S500Wi
Dell S500W
Dell M110
Dell 4320
Dell 4220
Dell 1430X
Dell 1420X
Dell 1610HD
Dell S300W
Dell 1610HD DLP Multimedia Projector Review

Dell S300W XGA DLP Multimedia Projector Review

Dell S300
Dell 4610X
Dell 1510x
Dell 1410x
Dell 1210s
Dell M410HD
Dell M210X
Dell 1209S
Dell M209X
Dell 1409X
Dell 1609WX
Dell M409WX
Dell M109S
Dell 5100MP
Dell 2400MP
Dell 1201MP
Dell 1800MP
Dell 3400MP
Dell’s Tiny But Powerful M209X DLP Business Projector: Overview
Dell 1200MP
Dell 3400MP DLP Micro Portable Projector Review – Overview
Dell 2400MP Portable Projector Review – Overview

توسط

تعمیر ویدئو پروژکتور هیتاچی- تعمیر پروژکتور هیتاچی

تعمیر ویدئو پروژکتور هیتاچی- تعمیر پروژکتور هیتاچی

مرکز تعمیر و فروش لامپ انواع ویدئو پروژکتور هیتاچی

PANASONIC –NEC – SONY – OPTOMA – EPSON – PROXIMA – SHARP – HITACHI – ACER – TOSHIBA

 سرویس و تعمیر تخصصی انواع دستگاه های ویدئو پروژکتور

  جنرال سرویس و رفع ایراد های تخصصی، تشخیص و تعویض قطعه

 لامپ ویدئو پروژکتور، لامپ بلاست، تراشهDMD، چرخه رنگ، ال سی دی، منبع تغذیه، فن، MAIN BOARD

 تعمیر تخصصی برد الکترونیکی انواع ویدئوپروژکتور 

 

Hitachi CP-DX351
Hitachi CP-DX301
Hitachi CP-WX4041WN
Hitachi CP-X4041WN
Hitachi CP-EX251N
Hitachi CP-EW301N Projector
Hitachi CP-AX3505 Projector
Hitachi CP-AW3005 Projector
Hitachi CP-AW2505 Projector
Hitachi CP-WX3541WN
Hitachi CP-WX3041WN
Hitachi CP-BX301N Projector
Hitachi CP-BW301N Projector
Hitachi CP-TW2503 Projector Review
Hitachi CP-WU13K
Hitachi CP-WU9411
Hitachi CP-AX3503 Projector
Hitachi CP-AX2503 Projector
Hitachi CP-AW3003 Projector
Hitachi CP-AW2503 Projector
Hitachi PJ-TX200
Hitachi ED-S3350
Hitachi ED-X3400
Hitachi ED-X3450
Hitachi EDPJ32
Hitachi Illumina PJ-LC7
Hitachi CPX-345
Hitachi CP-X255
Hitachi CP-X440
Hitachi CP-X443
Hitachi CP-S335
Hitachi CP-X1200
Hitachi CP-EW300N Projector
Hitachi CP-WX9210
Hitachi CP-X9110
Hitachi CP-WX9211
Hitachi CP-EX250N
Hitachi CP-WX8255A Projector
Hitachi CP-EW300 Projector
Hitachi CP-WU9410
Hitachi CP-D32WN
Hitachi CP-X3021WN
Hitachi CP-X2521WN
Hitachi CP-WX8255
Hitachi CP-WX8240
Hitachi CP-D31N
Hitachi CP-A301N
Hitachi CP-A220N
Hitachi CP-A352WN Projector
Hitachi CP-X5022WN Projector
Hitachi CP-X4022WN Projector
Hitachi CP-WX4022WN Projector
Hitachi CP-WX3030WN
Hitachi CP-WU8460
Hitachi CP-X8170 Projector
Hitachi CP-WX8265 Projector
Hitachi CP-AW312WN Projector
Hitachi CP-X3030WN Projector
Hitachi CP-X2530WN
Hitachi CP-DX300 Projector
Hitachi CP-DX250 Projector
Hitachi CP-WX8240A
Hitachi CP-AW252WN
Hitachi CP-A221N
Hitachi CP-SX8350
Hitachi CP-AW2519N
Hitachi CP-WU8450
Hitachi CP-WU8440 Projector
Hitachi CP-WX3014WN
Hitachi CP-X3015WN
Hitachi CP-X2514WN
Hitachi CP-X2515WN
Hitachi CP-X2015WN
Hitachi CP-X3014WN
Hitachi CP-X4014WN
Hitachi CP-A222WN
Hitachi CP-AW250N
Hitachi iPJ-AW250N
Hitachi iPJ-AW250NM
Hitachi CP-WX2515WN
Hitachi iPJ-AW250N Interactive LCD Projector Review
Hitachi CP-X4015WN
Hitachi CP-X2510EZ
Hitachi CP-X2510Z
Hitachi CP-X2510EN
Hitachi CP-X3511
Hitachi CP-X3011
Hitachi CP-X4011N
Hitachi CP-WX3011N
Hitachi CP-X10000
Hitachi CP-RX78
Hitachi CP-RX82
Hitachi CP-D20
Hitachi CP-A200
Hitachi CP-X8160
Hitachi CP-X8150
Hitachi CPX9
Hitachi CP-X2511N
Hitachi CP-X2511
Hitachi CP-X2020
Hitachi CP-AW250N Ultra Short Throw LCD Multimedia Projector Review
Hitachi CP-X5021N
Hitachi CP-D10
Hitachi CP-WX625
Hitachi CP-S420
Hitachi CP-X4021N
Hitachi CPWX8
Hitachi CPX8
Hitachi CPX4
Hitachi CP-X505
Hitachi CP-X417
Hitachi CP-X4020
Hitachi CP-X401
Hitachi CP-X306
Hitachi CP-X3010N
Hitachi CP-X301
Hitachi CP-X253
Hitachi CP-X206
Hitachi CP-X201
Hitachi CP-WX410
Hitachi CP-SX1350
Hitachi CP-RX79
Hitachi CP-WUX645N
Hitachi CP-WX11000
Hitachi CP-WX4021N
Hitachi CP-X2011N
Hitachi CP-X2011
Hitachi CP-X2510
Hitachi CP-X2510N
Hitachi CP-X5021N LCD Multimedia Projector Review
Hitachi CP-DW10N
Hitachi CP-X3011N
Hitachi CP-X467
Hitachi CP-D10 Ultra Short Throw LCD Projector Review
Hitachi CP-A100
Hitachi ED-A110
Hitachi CP-X809
Hitachi CP-RX80
Hitachi CP-SX635
Hitachi CP-X2010N
Hitachi CP-X2010
Hitachi CP-X3010
Hitachi CP-A52
Hitachi CP-SX12000
Hitachi CP-X807
Hitachi CP-X305
Hitachi CPX2
Hitachi CP-A100 Ultra Short Throw Projector Review
Hitachi CPX5
Hitachi CP-X308
Hitachi CP-X450
Hitachi CPX3
Hitachi CP-X615
Hitachi CP-X300
Hitachi CP-X205
Hitachi CP-X200
Hitachi CP-X400
Hitachi CP-RS57
Hitachi PJ-TX300 Cine Master
Hitachi CP-X605
Hitachi CP-X268A
Hitachi CP-X260
Hitachi CP-X256
Hitachi CP-X265
Hitachi CP-X608
Hitachi CP-X268
Hitachi CP-X251
Hitachi CP-X445W
Hitachi CP-X1250
Hitachi PJ-TX100
Hitachi HDPJ52
Hitachi CP-X444
Hitachi CP-X1230
Hitachi CP-RX60
Hitachi CP-S240
Hitachi CP-S245
Hitachi CP-X250
Hitachi ED-X8250
Hitachi CPX1
Hitachi CP-RS56+
Hitachi CP-RX61+
Hitachi CP-RS55
Hitachi CP-S235
Hitachi CP-X4014WN Projector Review
Hitachi CP-X3014WN Projector Review
Hitachi CP-X2015WN Projector Review
Hitachi CP-WX3014WN Projector Review
Hitachi RS-55 – Overview
Hitachi CP-X445 – Overview

توسط

تعمیر ویدئو پروژکتور المو elmo – تعمیر پروژکتور المو elmo

تعمیر ویدئو پروژکتور المو elmo – تعمیر پروژکتور المو elmo

 مرکز تعمیر و فروش لامپ انواع ویدئو پروژکتور المو

PANASONIC –NEC – SONY – OPTOMA – EPSON – PROXIMA – SHARP – HITACHI – ACER – TOSHIBA

 سرویس و تعمیر تخصصی انواع دستگاه های ویدئو پروژکتور

  جنرال سرویس و رفع ایراد های تخصصی، تشخیص و تعویض قطعه

 لامپ ویدئو پروژکتور، لامپ بلاست، تراشهDMD، چرخه رنگ، ال سی دی، منبع تغذیه، فن، MAIN BOARD

 تعمیر تخصصی برد الکترونیکی انواع ویدئوپروژکتور 

 

BOXi MP-350 

توسط

تعمیر ویدئو پروژکتور میتسوبیشی – تعمیر پروژکتور میتسوبیشی

تعمیر ویدئو پروژکتور میتسوبیشی  – تعمیر پروژکتور میتسوبیشی

 

مرکز تعمیر و فروش لامپ انواع ویدئو پروژکتور میتسوبیشی

PANASONIC –NEC – SONY – OPTOMA – EPSON – PROXIMA – SHARP – HITACHI – ACER – TOSHIBA

 سرویس و تعمیر تخصصی انواع دستگاه های ویدئو پروژکتور

  جنرال سرویس و رفع ایراد های تخصصی، تشخیص و تعویض قطعه

 لامپ ویدئو پروژکتور، لامپ بلاست، تراشهDMD، چرخه رنگ، ال سی دی، منبع تغذیه، فن، MAIN BOARD

 تعمیر تخصصی برد الکترونیکی انواع ویدئوپروژکتور 

Mitsubishi XD110U
Mitsubishi SE2U
Mitsubishi XL5U ColorView
Mitsubishi XD480U ColorView
Mitsubishi XD450U
Mitsubishi XD400U
Mitsubishi XL30U
Mitsubishi XL25U
Mitsubishi TW11U
Mitsubishi XD550U-G
Mitsubishi XD700U-G
Mitsubishi XD700U
Mitsubishi WD720U-G
Mitsubishi WD720U
Mitsubishi WD385U-EST QWIZDOM
Mitsubishi WD385U-EST
Mitsubishi FD730U
Mitsubishi EX321U
Mitsubishi EX241U
Mitsubishi EX321U-ST
Mitsubishi EW331U-ST
Mitsubishi EW330U
Mitsubishi ES200U
Mitsubishi WD390U-EST
Mitsubishi WD390U-EST Cloud Projector Review

Mitsubishi HC8000D
Mitsubishi HC7900DW
Mitsubishi UD740U Projector
Mitsubishi HC8000D Home Theater Projector Review

Mitsubishi HC7900DW Home Theater Projector Review

Mitsubishi WL7200U
Mitsubishi XL7100U
Mitsubishi UL7400U
Mitsubishi WL7200U WXGA LCD Projector Review

Mitsubishi HC9000D
Mitsubishi WD380U-EST
Mitsubishi WD380U-EST Ultra Short Throw WXGA DLP Projector Review

Mitsubishi XL7000U Projector
Mitsubishi HC7800D
Mitsubishi EX320U-ST
Mitsubishi XD365U-EST
Mitsubishi UD8350U
Mitsubishi XD550U
Mitsubishi XD560U
Mitsubishi XD8100LU
Mitsubishi XD8100U
Mitsubishi WD8200U
Mitsubishi WD8200LU
Mitsubishi UD8400U
Mitsubishi WD570U
Mitsubishi XD380U-EST
Mitsubishi XD360U-EST
Mitsubishi XD3500U
Mitsubishi XD280U-D
Mitsubishi XD221U-ST(D)
Mitsubishi XD221U-ST
Mitsubishi XD221U-D
Mitsubishi WD620U-G
Mitsubishi FD630U-G
Mitsubishi EW270U
Mitsubishi EW230U-ST
Mitsubishi EX240U
Mitsubishi EX200U
Mitsubishi HC4000
Mitsubishi HC3800
Mitsubishi XD221U
Mitsubishi HC6800
Mitsubishi XD250U-ST
Mitsubishi WD620U
Mitsubishi HC7800D Home Theater Projector Review

Mitsubishi HC4000 Projector Review

Mitsubishi HC1600
Mitsubishi WD510U
Mitsubishi HC9000D Projector Review

Mitsubishi FD630U
Mitsubishi HC5500
Mitsubishi XD530U
Mitsubishi EX53U
Mitsubishi HC6500
Mitsubishi HD8000
Mitsubishi MH2850U
Mitsubishi HL2750U
Mitsubishi SD105U
Mitsubishi HC4900W
Mitsubishi HC6000
Mitsubishi XL1550U
Mitsubishi SD510U
Mitsubishi XD510U
Mitsubishi XD211U
Mitsubishi EX51U
Mitsubishi XL5980LU
Mitsubishi XD2000U
Mitsubishi XL5980U
Mitsubishi XD1000U
Mitsubishi HC7000
Mitsubishi HC6800 Projector Review

Mitsubishi XD221U XGA DLP Multimedia Projector Review

Mitsubishi XD600U
Mitsubishi HC3800 Projector Review

Mitsubishi WD510U WXGA DLP Multimedia Projector Review

Mitsubishi XD95U
Mitsubishi XD500U-ST
Mitsubishi XD3200U
Mitsubishi XD280U
Mitsubishi XD250U
Mitsubishi WD500U-ST
Mitsubishi XD520U-G
Mitsubishi XD520U
Mitsubishi XD500U-G
Mitsubishi XD500U
Mitsubishi XD490U
Mitsubishi XL5900U
Mitsubishi WL639U
Mitsubishi WL2650U
Mitsubishi FL7000LU
Mitsubishi FL6900U
Mitsubishi HL650U
Mitsubishi WD3300U
Mitsubishi XD90U
Mitsubishi HC4900U
Mitsubishi HD4000U
Mitsubishi PK-20 PocketProjector
Mitsubishi HC3000U
Mitsubishi HC1500
Mitsubishi HD1000U
Mitsubishi HC5000BL
Mitsubishi FL7000U
Mitsubishi WD2000U
Mitsubishi XL6500U
Mitsubishi XL6600U
Mitsubishi XL6600LU
Mitsubishi XL6500LU
Mitsubishi WL6700U
Mitsubishi WL6700LU
Mitsubishi XL2550U
Mitsubishi HC7000 Projector Review

Mitsubishi HC6500 1080p 3LCD Home Theater Projector Review: Overview

Mitsubishi XD470U
Mitsubishi SD430U
Mitsubishi HC1600 720p, DLP, Home Theater Projector Review

Mitsubishi HC5500 1080p 3LCD Home Theater Projector Review:

Mitsubishi XL550U
Mitsubishi XL650U
Mitsubishi XD206U-G
Mitsubishi XD430U
Mitsubishi XD460U
Mitsubishi XD206U
Mitsubishi XL1550U and XL2550 3LCD Projector Review

Mitsubishi HC3 ColorView
Mitsubishi ES100
Mitsubishi EX100U
Mitsubishi XL9U
Mitsubishi PocketProjector
Mitsubishi XD435U-G
Mitsubishi HC100 Colorview
Mitsubishi HC6000 Home Theater Projector Review

Mitsubishi XL2U
Mitsubishi X500U
Mitsubishi XL1XU
Mitsubishi SL2U
Mitsubishi SL4U
Mitsubishi SL25U
Mitsubishi SL4SU ColorView
Mitsubishi XD300U
Mitsubishi XD350U
Mitsubishi XD50U
Mitsubishi XD80U
Mitsubishi XD205R
Mitsubishi XL5950U
Mitsubishi XL8U
Mitsubishi HC900U
Mitsubishi HC2000
Mitsubishi HC4900 LCD Home Theater Projector Review

Mitsubishi HC1500 DLP Home Theater Projector Review

Mitsubishi SD110U
Mitsubishi PocketProjector SD
Mitsubishi SD205U
Mitsubishi SD205R
Mitsubishi SD110R
Mitsubishi XD70U
Mitsubishi XD60U
Mitsubishi XD205U
Mitsubishi HC4900 vs Sanyo PLV-Z2000
Mitsubishi PK20 LED, Palm-Sized. Portable, Pocket Projector Review – Overview

Mitsubishi WD385U-EST Projector Review

Mitsubishi HC5000BL Projector Review

Mitsubishi HD1000U Home Theater Projector Review

Mitsubishi HD4000 Widescreen Projector Review

Mitsubishi HC-3000 Projector Review

Mitsubishi ES-100 and EX-100 projector Review

Mitsubishi HC3 – Overview

کانال تلگرام گروه مهندسی سیف لند