فروش انواع فیلتر های ویدئو پروژکتورهای بارکو

barco R9842800 - فروش انواع فیلتر های ویدئو پروژکتورهای بارکو BARCO

 

r9842800 barco filter 300x199 - فروش انواع فیلتر های ویدئو پروژکتورهای بارکو BARCO

R9842807,R9842020,R764741,R764225 PSI-2848-12 R9842800 BARCO Overview D IU 120W /100W/200W Overview D IU 120W /132W Overview DR+PU OverviewDG PU Overview D2 PU SXGA+ Overview D2 PU XGA BARCO

R7642005
R7646525
R764582
R764463
R765287
R764740
R764739
R765285
R764738
PSI-2980-21
PSI-3221-11
PSI-3223-21
PSI-2953-11
R763269K
AGS-3335-11
PCX-3323-01K
PCX-3363-91
R8250202K
R764856K
R7647385
R7647365
PCX-3321-01
R765962
R9842807/R764741
R9842808/R764742
PSI28481
R9842020
R9842440
R9842760
DLP-3279-01
R9842800
R9842650
R9842460
R9834100
R9845500
R9845600
PCX-3004-01
PCX-3005-01
PCX-3006-01