بستن

safeland.ir@gmail.com       +98 21 88 81 48 12

جدول ظرفیت و شماره فنی کارتریج پرینترها و چندکاره‎های لیزری رنگی HP

جدول ظرفیت و شماره فنی کارتریج پرینترها و چندکاره‎های لیزری رنگی HP

نوع کارتریج

مدل پرینتر HP

CE310A

مشکی 1025

HP 1025
CE311A, CE312A,CE313A

رنگـی   1025

CE314A

درام کیت 1025

CE320A

مشکی 1525

HP1525
CE321A, CE322A,CE323A

رنگـی   1525

CB540A

مشکی 1215

HP 1215
CB541A, CB542A,CB543A

رنگـی   1215

CB540A

مشکی 1515

 HP 1515
CB541A, CB542A,CB543A

رنگـی   1515

CB540A

مشکی 1518

 HP 1518
CB541A, CB542A,CB543A

رنگـی   1518

CB540A

مشکی 1217

HP 1217
CB541A, CB542A,CB543A

رنگـی   1217

CC530A

مشکی 2025

 HP2025
CC531A, CC532A,CC533A

رنگـی   2025

CE250A

مشکی 3525

 HP 3525
CE251A, CE252A,CE253A

رنگـی   3525

CE260A

مشکی 4025

 HP4025
CE261A, CE262A,CE263A

رنگـی   4025

CE260A

مشکی 4525

 HP 4525
CE261A, CE262A,CE263A

رنگـی   4525

CE740A

مشکی 5225

 HP 5225
CE741A, CE742A,CE743A

رنگـی   5225

CE270A

مشکی 5525

 HP 5525
CE271A, CE272A,CE273A

رنگـی   5525

Q6000A

مشکی 1600

 HP 1600
Q6001A, Q6002A,Q6003A

رنگـی   1600

Q6000A

مشکی 2600

 HP 2600
Q6001A, Q6002A,Q6003A

رنگـی   2600

Q6000A

مشکی 2605

 HP 2605
Q6001A, Q6002A,Q6003A

رنگـی   2605

Q6470A

مشکی 3600

 HP 3600
Q6471A, Q6472A,Q6473A

رنگـی   3600

Q6470A

مشکی 3800

 HP 3800
Q7581A, Q7582A,Q7583A

رنگـی   3800

Q6470A

مشکی 3505

 HP 3505
Q7581A, Q7582A,Q7583A

رنگـی   3505

Q5950A

مشکی 4700

 HP 4700
Q5951A, Q5952A,Q5953A

رنگـی   4700

CB400A

مشکی 4005

 HP 4005
CB401A, CB402A,CB403A

رنگـی   4005

Q3960

مشکی 2550

 HP 2550
Q3971A, Q3972A,Q3973A

رنگـی   2550

Q3964A

درام کیت 2550

C9700

مشکی 1500

 HP 1500
C9701A, C9702A,C9703A

رنگـی   1500

C9704A

درام کیت1500

C9700

مشکی 2500

 HP 2500
C9701A, C9702A,C9703A

رنگـی   2500

C9704A

درام کیت 2500

Q2670A

مشکی 3500

 HP 3500
Q2671A, Q2672A,Q2673A

رنگـی   3500

Q2670A

مشکی 3550

 HP 3550
Q2671A, Q2672A,Q2673A

رنگـی   3550

Q2670A

مشکی 3700

 HP 3700
Q2681A, Q2682A,Q2683A

رنگـی   3700

C9720A

مشکی 4600

 HP 4600
C9721A, C9722A,C9723A

رنگـی   4600

کانال تلگرام گروه مهندسی سیف لند