چرا نور پروژکتور دیتا DLP از LCD بیشتر است

چرا نور پروژکتور دیتا DLP از LCD بیشتر است؟