نحوه شمارش پول

نحوه شمارش پول توسط دستگاه پولشمار اسکناس شمار